Algemene Voorwaarden

 

  1. ALGEMEEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Margot Schoone Fotografie.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Margot Schoone Fotografie worden aangepast.

 

  1. FOTOREPORTAGES

 

2.1 U kiest voor Margot Schoone Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, de fotograaf is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.

2.2 Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

2.3 Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

2.4 Binnen 1 week na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde voorbeeldfoto’s, waaruit u kunt kiezen om na te bestellen. Deze voorbeeldfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

2.5 Vanaf het moment dat u de selectienummers aan de fotograaf doorgeeft gaat de fotograaf de foto’s naar eigen inzicht bewerken. U ontvangt de bewerkte foto’s van de reportages binnen 3 weken digitaal via WeTransfer.

 

  1. BOEKING & BETALING VAN FOTOREPORTAGES

 

3.1 Een fotoreportage boeken kan: door middel van het maken van een afspraak via social media of de website. Margot Schoone Fotografie staat vrij om de boeking te verplaatsen wanneer de weersomstandigheden, of welke omstandigheden dan ook, het niet toelaten te fotograferen.

3.2 Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3.3 Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 30 dagen na de ontvangst van zijn/haar aanvaarding het aanbod te herroepen.

3.4 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.5 Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient voor ontvangst van de foto’s te worden voldaan. Dit kan middels betaalverzoek, contant op de dag van de reportage of per factuur. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.

3.6 U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een overzicht met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de kosten van de reportage te voldoen.

3.7 Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Margot Schoone Fotografie 50% van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte kosten. Bij verplaatsen zonder geldige reden (door de fotograaf te bepalen) wordt €25,- in rekening gebracht.

3.7 Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk

 

  1. CADEAUBONNEN

 

4.1 U kunt bij Margot Schoone Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon met een door u te bepalen bedrag.

4.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

4.3 U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

4.4 U kunt de cadeaubon besteden aan fotoreportages van Margot Schoone Fotografie.

4.5 De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

4.6 Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

4.7 Er kan maar 1 cadeaubon per ruiter/amazone, per paard, per fotoreportage worden ingezet.

4.8 U dient het bedrag van de cadeaubon in het geval van ophalen direct contant te betalen. Wanneer u ervoor kiest om de cadeaubon per post te laten versturen wordt de cadeaubon pas verstuurd wanneer u het bedrag van de cadeaubon en de verzendkosten per betaalverzoek of factuur heeft overgemaakt. Wanneer er niet betaald wordt, wordt de cadeaubon ongeldig verklaart.

 

  1. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

 

5.1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Margot Schoone Fotografie te worden verteld. Margot Schoone Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

5.2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

5.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

5.4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

  1. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES

 

6.1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Margot Schoone Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

6.2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke social media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht).

6.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

6.4 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.5 Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margot Schoone Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6.6 Als houder van het auteursrecht mag Margot Schoone Fotografie de gemaakte foto’s, ten alle tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

6.7 Indien u tekst- of beeldmateriaal van Margot Schoone Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Margot Schoone Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

6.8 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Margot Schoone Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

6.9 Voorbeeldfoto’s dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.10 Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.

6.11 Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

 

  1. LICENTIES

 

7.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

7.2 Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

7.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

‚Äč7.4 Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.